Hoe werkt het?

Na je keuze voor AfterPay kun je jouw bestelling thuis op je gemak bekijkenproberen en ervaren. Blij met je bestelling? Top! Dan betaal je met één klik op de knop. Gaat er toch nog iets terug? Geen probleem. Met AfterPay betaal je alleen voor wat je houdt. Hieronder leggen we je kort uit hoe dat werkt.

 

  

Je ontvangt je bestelling van de webwinkel.

   

 

  

Na ontvangst van je bestelling krijg je binnen enkele dagen een betaaloverzicht per e-mail. Download de AfterPay app voor de meest actuele status van je betaaloverzicht.

   

 

  

 

Na ontvangst van je betaaloverzicht heb je 14 dagen om te betalen. Gaat er iets retour? Dan betaal je alleen voor het behouden deel van je bestelling.

 

Algemene voorwaarden

Versie 1, februari 2018 

INLEIDING:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen die betrekking hebben op de relatie tussen AfterPay en Opdrachtgever.

 

1. Definities en uitleg

1.1 Behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de navolgende begrippen en uitdrukkingen in deze Algemene Voor-waarden en de Overeenkomst de betekenis die ernaast vermeld staat:

Aanvangsdatum: zoals gedefinieerd in de Overeenkomst;

AfterPay: zoals gedefinieerd in de Overeenkomst;

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Artikel: enige bepaling van deze Algemene Voor-waarden;

BTW: omzetbelasting of enige andere vorm van belastingheffing die verband houdt met de verkoop van goederen en diensten in het Gebied;

Diensten: zoals gedefinieerd in de Overeenkomst;

Ernstige tekortkoming: enige tekortkoming: (i) van Opdrachtgever in de nakoming van een van de verplichtingen zoals omschreven in artikel 2.3 van de Overeenkomst, Artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2 (laatste alinea), 8.3, 9.6, 9.7 en 9.8; of (ii) die op grond van artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek ontbinding van de Overeenkomst zou rechtvaardigen;

EUR: Euro;

Gebied: zoals gedefinieerd in de Overeenkomst;

Herroepingstermijn: de wettelijke of contractuele termijn (al naar gelang het geval) gedurende welke een Klant een overeenkomst met de Opdrachtgever mag herroepen of annuleren;

Klant: iedere persoon die een bestelling plaatst bij de Opdrachtgever;

Risicotoets: een voorafgaande controle door of namens AfterPay bestaande uit (i) het verzamelen en verifiëren van de volgende persoonsgegevens ten aanzien een Klant die kiest voor betaling per papieren of digitale factuur of automatische incasso via het AfterPay-systeem wanneer hij een bestelling plaatst bij Opdrachtgever: naam, adres, geboorte-datum, telefoonnummer, IBAN of ander rekeningnummer (in geval van automatische incasso) en alle andere gegevens die door AfterPay, geheel naar eigen inzicht, noodzakelijk of passend worden geacht om de Diensten te kunnen verlenen; en (ii) een beoordeling van de vraag of het gebruik van het AfterPay-systeem door de betreffende Klant of voor de betreffende bestelling verantwoord is, waarbij rekening wordt gehouden met de bestel- en betaalhistorie van de betreffende Klant en het door AfterPay vastgestelde maximale openstaande bedrag voor enige bestelling of reeks van bestellingen die is geplaatst door de betreffende Klant of Klanten in het algemeen;

Land: zoals gedefinieerd in de Overeenkomst;

Opdrachtgever: zoals gedefinieerd in de Overeenkomst;

Overeenkomst: de aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen dienstverleningsovereenkomst tussen AfterPay en de Opdrachtgever, met inbegrip van (al naar gelang het geval) de bijlagen bij de Overeenkomst;

Partij: een partij bij de Overeenkomst;

Vordering: ieder bedrag dat een Klant verschuldigd is aan de Opdrachtgever ter zake van enige bestelling;

Websites: zoals gedefinieerd in de Overeenkomst;

Werkdag: iedere dag die niet is een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag in het Gebied;

 

1.2 In deze Algemene Voorwaarden:

- zijn verwijzingen naar wetten en andere van overheidswege uitgevaardigde wettelijke regelingen mede verwijzingen naar de betreffende wetten en andere van overheidswege uitgevaardigde wettelijke regelingen zoals die gelden op het moment waarop een beroep wordt gedaan op de bepaling waarin de verwijzing is te vinden;

- geldt hetgeen is bepaald voor enkelvoud tevens voor meervoud en omgekeerd;

- zijn verwijzingen naar overwegingen en bijlagen steeds verwijzingen naar overwegingen van en bijlagen bij de Overeen-komst;

- omvat het begrip "persoon" natuurlijke personen, rechts-personen en personenvennootschappen, en omvat het begrip "Partij" bij natuurlijke personen mede de wettelijk vertegenwoordigers van de betreffende natuurlijke personen;

- omvat het begrip "product" zowel goederen (met inbegrip van zaken in de zin van artikel 3:2 BW) als diensten; en

- geldt hetgeen is bepaald voor enig geslacht tevens voor alle andere geslachten.

 

2. Diensten; verkoop en levering van Vorderingen

2.1 AfterPay zal de Diensten verlenen naar haar beste weten en kunnen. AfterPay mag naar eigen inzicht de Diensten ook door derden laten verlenen.

2.2 Schriftelijke verzoeken van of namens Opdrachtgever zullen worden uitgevoerd met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk (zonder op enige manier levertijden te garanderen); AfterPay zal in geen geval gehouden zijn mondelinge verzoeken uit te voeren. Bij tegenstrijdige verzoeken of bij enig verzoek van een persoon wiens vertegenwoordigingsbevoegdheid AfterPay niet kan vaststellen, staat het AfterPay volledig vrij, naar eigen goeddunken, (i) niets te doen totdat alle tegenstrijdigheden of onzekerheden zijn weggenomen, of (ii) op zodanige wijze te handelen als zij nodig of gepast oordeelt voor het naar behoren verlenen van de Diensten.

2.3 Behalve voor zover Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, zal AfterPay geen enkele verplichting hebben om een afzonderlijke Klant of een minimaal aantal Klanten gebruik te laten maken van het AfterPay-systeem, en is AfterPay gerechtigd, geheel naar eigen inzicht, zulk gebruik te weigeren voor individuele Klanten of groepen van Klanten dan wel voor iedere afzonderlijke bestelling of reeksen van bestellingen (op basis van Risicotoets of anderszins).

2.4 Behalve voor zover Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen:

(i) verbindt AfterPay zich niet tot het onderzoeken van of adviseren over of anderszins ter beschikking stellen van enige informatie ten aanzien van de kredietwaardigheid of betalings-bereidheid van enige Klant die een bestelling plaatst bij de Opdrachtgever; en

(ii) kan geen enkele mededeling van AfterPay of (één of meer van) haar (in)directe groepsmaatschappijen, aandeelhouders, bestuur-ders, functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers (inclusief enige rapportage over enige Risicotoets ten aanzien van enige Klant) op enigerlei wijze worden opgevat als het advies of de mening van AfterPay over de kredietwaardigheid of betalingsbereidheid van enige Klant die een bestelling bij Opdrachtgever plaatst.

2.5 Behalve voor zover Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, zal de verkoop en levering van enige Vordering op grond van de Overeenkomst ook (zonder dat een aanvullende vergoeding is verschuldigd) alle zekerheidsrechten en aanverwante rechten omvatten die verbonden zijn aan de betreffende Vordering (met inbegrip van in het bijzonder – maar niet uitsluitend – enig recht op teruglevering of revindicatie van de producten (op grond van enig retentierecht of eigendomsvoorbehoud of anderszins)).

2.6 AfterPay is gerechtigd op iedere koopprijs overeenkomstig artikel 2.2 van de Overeenkomst het volgende in mindering te brengen:

(i) ieder bedrag dat zij verplicht moet inhouden op grond van toepasselijke wet- of regelgeving;

(ii) ieder op grond van Artikel 6.2 verschuldigd bedrag;

(iii) alle vergoedingen die zijn of eventueel worden gefactureerd op grond van artikel 3.1 van de Overeenkomst (ongeacht of deze vergoedingen opeisbaar zijn);

(iv) ieder bedrag ten aanzien waarvan AfterPay mogelijk het recht heeft om haar betalingsverplichting op grond van Artikel 6.1 op te schorten (met inbegrip van in het bijzonder – maar niet uitsluitend – enig bedrag dat opeisbaar is op grond van Artikel 5.3 (waarbij AfterPay het recht zal hebben – tot de finale buitengerechtelijke of, waar van toepassing, gerechtelijke vaststelling van de rechtstoestand in kwestie – om dat bedrag voorlopig in mindering te brengen);

(v) ieder bedrag dat in rekening is gebracht voor enig product dat is teruggezonden aan de Opdrachtgever zonder dat creditering of terugbetaling heeft plaatsgevonden;

(vi) ieder bedrag dat gemoeid is met enige teruggaaf van BTW dat niet kan worden geïncasseerd als gevolg van dwingendrechtelijke regelgeving die de overdracht van aanspraken op teruggaaf van BTW beperkt of verhindert dan wel als gevolg van enig tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de verplichting om aanspraak te maken op teruggaaf van BTW of om deze BTW af te dragen voor enige Vordering die op grond van de Overeenkomst is overgedragen aan AfterPay.

2.7 Geen enkele bepaling van de Overeenkomst zal op enigerlei wijze het recht van AfterPay beperken om naar eigen goeddunken enige of alle Vorderingen of haar rechten op grond van de Overeenkomst te verkopen, over te dragen, te bezwaren of er op welke manier dan ook anderszins over te beschikken.

 

3. Verplichtingen van de Opdrachtgever

3.1 De Opdrachtgever is verplicht AfterPay te voorzien van alle van belang zijnde gegevens over iedere specifieke Vordering aan de hand van de door AfterPay vast te stellen specificaties, met inbegrip van in het bijzonder (maar niet uitsluitend):

(i) de naam van de betreffende Klant en zijn correcte factuur- en bezorgadres (overeenkomend met het adres uit de Risicotoets);

(ii) het ordernummer;

(iii) de factuurdatum, het gefactureerde bedrag en de ver-schuldigde BTW (afzonderlijk genoteerd).

3.2 De Opdrachtgever verbindt zich jegens AfterPay om:

(i) alle verplichtingen uit iedere overeenkomst met een Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering behoorlijk na te komen en ieder besteld product aan de Klant te leveren binnen de door AfterPay aan de be-treffende Klant toegekende termijn voor betaling van de Vordering;

(ii) niets te doen of na te laten dat, naar het redelijk oordeel van AfterPay, mogelijk aanleiding kan geven tot door derden geldend maken van vorderingen tegen AfterPay of haar groepsmaatschap-pijen, bestuurders, functionarissen, werknemers of vertegen-woordigers.

3.3 Voor zover ter zake van enige op grond van de Overeenkomst aan AfterPay overgedragen Vordering enig bedrag aan de Opdrachtgever wordt voldaan of op een bankrekening van de Opdrachtgever wordt gestort, dient de Opdrachtgever:

(i) het betreffende bedrag in beheer te houden voor AfterPay en dat bedrag onmiddellijk aan AfterPay over te maken tezamen met alle originele documentatie (afschrift bankoverschrijving, controlestrook, betalingsbewijs, kwitantie, etc.);

(ii) alle aanspraken op enige creditboeking als gevolg van de storting op de bankrekening van de Opdrachtgever onmiddellijk aan AfterPay over te dragen en AfterPay een onherroepelijke volmacht te verlenen om de bank van de Opdrachtgever te instrueren de het bedrag van de creditboeking over te maken naar de rekening die staat vermeld op de facturen zoals beschreven in Artikel 5.2 aanhef en onder h.

Vanaf het moment dat zij op de hoogte is van dergelijke over-makingen zal AfterPay zich onthouden van het uitoefenen van haar rechten als cessionaris van de betreffende Vordering (door het innen van de betreffende Vordering bij de betreffende Klant of anderszins).

3.4 De Opdrachtgever verbindt zich jegens AfterPay om:

(i) aan Klanten geen betalingstermijn in het vooruitzicht te stellen die langer is dan de betalingstermijn die AfterPay hanteert ten aanzien van Vorderingen die op grond van de Overeenkomst zijn of overgedragen waarschijnlijk zullen worden overgedragen;

(ii) bij het verstrekken van informatie aan Klanten alleen gebruik te maken van merken, logo’s en klantinformatie die door AfterPay is verstrekt, en de betreffende merken, logo's en klantinformatie, zodra AfterPay dit verzoekt, te zullen herzien of vervangen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden;

(iii) geen enkele Klant een Herroepingstermijn toe te kennen boven zestig (60) Werkdagen, gerekend vanaf de datum van de bestelling.

3.5 Voor zover de Opdrachtgever aan enige Klant de mogelijkheid biedt om enig besteld product in een fysieke winkel van de Opdracht-gever te ruilen of te retourneren:

(i) blijven in geval van ruilen alle betalingsverplichtingen van de betreffende Klant ter zake van de op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering volledig in stand;

(ii) blijven in geval van retourneren alle betalingsverplichtingen van de betreffende Klant ter zake van de op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering volledig in stand totdat de bestelling door de Opdrachtgever wordt geannuleerd en AfterPay van de annulering op de hoogte wordt gebracht;

(iii) is de Opdrachtgever verplicht zich te onthouden van het contant (terug)betalen van enig bedrag aan de betreffende Klant omdat enig besteld product in een fysieke winkel van de Opdracht-gever is geruild of geretourneerd;

(iv) verbindt de Opdrachtgever zich jegens AfterPay om alle Klanten te wijzen op het bepaalde in de onderdelen (i) tot en met (iii) van dit Artikel 3.5 door middel van een ondubbelzinnige mededeling op de Websites en op de pakbon voor enige bestelling.

3.6 De Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van AfterPay om tijdig alle BTW en andere belastingen, accijnzen of heffingen te voldoen die verschuldigd zijn of worden door de Opdrachtgever als gevolg van enige bestelling geplaatst door een Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering.

3.7 De Opdrachtgever verbindt zich jegens AfterPay om tijdig alle informatie aan AfterPay te verstrekken ten aanzien van:

(i) de herroeping of annulering van enige bestelling, de ontbinding van een overeenkomst of het terugzenden van een product door een Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering (door middel van een mededeling aan AfterPay binnen twee (2) Werkdagen nadat enige zodanige gebeurtenis heeft plaatsgevonden);

(ii) enig geschil of enige (gerechtelijke) procedure aangaande enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering;

(iii) enige afdracht, overboeking of betaling ontvangen door de Opdrachtgever met betrekking tot enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering;

(iv) belastingen en andere heffingen die zijn verschuldigd of betaald met betrekking tot enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering, voor zover AfterPay daar om verzoekt;

(v) iedere wezenlijke wijziging in de productenportefeuille van de Opdrachtgever,

alsmede andere soortgelijke informatie en documenten ten aanzien van de onderneming van de Opdrachtgever en andere omstandig-heden die van belang of bruikbaar kunnen zijn voor de verlening van de Diensten of de naleving door AfterPay van haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke regelgeving ter voorkoming van witwassen of terrorismefinanciering, met inbegrip van in ieder geval (maar niet uitsluitend): gegevens van toezichthouders en registerhouders, registratienummers, statutaire naam, handelsnaam, statutair adres, vestigingsadres, namen van statutaire bestuurders en vertegenwoordigers van de Opdrachtgever alsmede informatie ten aanzien van enige (verwachte) verandering van het voorgaande; informatie over de (in)directe juridische en economische eigendom van (de onderneming van) de Opdrachtgever alsmede informatie aangaande enige (verwachte) verandering van het voorgaande; details van enige (verwachte) verandering in de juridische en economische eigendom van activa en passiva van de Opdrachtgever; informatie aangaande enige (verwachte) verandering ten aanzien van degenen die de Opdrachtgever (in)direct vertegenwoordigen.

3.8 AfterPay heeft het recht om de administratie, bankrekeningen en andere boeken of bescheiden van de Opdrachtgever te onderzoeken, in beginsel eenmaal per jaar en voorts zodra er een redelijke grond is om te veronderstellen dat de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen (bijvoorbeeld door schending van een van de garanties opgesomd in Artikel 5.1 of Artikel 5.2, door het niet verstrekken van enig afleverbewijs of vanwege klachten over de gegevensbescherming). AfterPay heeft recht op onbelemmerde toegang tot de (kantoor-) ruimtes waar de Opdrachtgever zijn of haar onderneming exploiteert gedurende de gebruikelijke werktijden om het betreffende onderzoek te kunnen uitvoeren.

 

4. Vergoedingen

4.1 Alle opgegeven vergoedingen zijn exclusief BTW en andere belastingen, accijnzen of heffingen.

4.2 Alle vergoedingen worden wekelijks gefactureerd en dienen binnen tien (10) Werkdagen na de factuurdatum te worden voldaan (voor zover ze niet zijn verrekend met de op grond van artikel 2.2 van de Overeenkomst verschuldigde koopprijs). AfterPay is gerechtigd op ieder door haar gewenst ogenblik:

(i) vergoedingen afzonderlijk te factureren;

(ii) vergoedingen die aan de Opdrachtgever zijn of naar verwachting zullen worden gefactureerd (ongeacht of deze opeisbaar zijn) en door de Opdrachtgever aan AfterPay verschuldigde terugbetalingen te verrekenen met de op grond van artikel 2.2 van de Overeenkomst verschuldigde koopprijs;

(iii) te verlangen dat de Opdrachtgever een vooruitbetaling doet voor enige vergoeding of terugbetaling die waarschijnlijk verschuldigd zal worden vanwege de verlening van de Diensten, en de Opdrachtgever zal een dergelijke betaling doen wanneer AfterPay daar om verzoekt.

4.3 AfterPay is gerechtigd jaarlijks door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever terugkerende (periodieke) vergoedingen te verhogen en de betreffende verhoging wordt geacht te zijn aanvaard indien deze niet schriftelijk door de Opdrachtgever is afgewezen binnen vijftien (15) Werkdagen na de betreffende kennisgeving.

4.4 Bij wezenlijke wijzigingen in de productenportefeuille of de leveringsvoorwaarden van de Opdrachtgever of een wezenlijke toename van het gemiddeld aantal productgerelateerde klachten in een willekeurige periode van zes (6) maanden, is AfterPay gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever een of meerdere van de (periodieke) vergoedingen te verhogen en de betreffende verhoging wordt geacht te zijn aanvaard indien deze niet schriftelijk is afgewezen binnen vijftien (15) Werkdagen na de betreffende kennisgeving.

4.5 De Opdrachtgever doet afstand van ieder aan hem of haar eventueel toekomend recht om zich te beroepen op verrekening of opschorting ten aanzien van enig door AfterPay op grond van de Overeenkomst gefactureerd bedrag.

 

5. Garanties

5.1 De Opdrachtgever garandeert AfterPay, in de wetenschap dat AfterPay bij het aangaan van de Overeenkomst op de juistheid van elk van de betreffende verklaringen vertrouwt en dat die de reden en aanleiding voor het aangaan ervan vormen, dat de volgende verklaringen ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst in alle opzichten juist en volledig zijn:

(a) de gegevens die zijn opgenomen in de (gedeelten van de) Overeenkomst waarin de Opdrachtgever wordt beschreven zijn in alle opzichten juist en volledig;

(b) alle informatie die door of namens de Opdrachtgever aan AfterPay of haar adviseurs is verschaft tijdens de onderhandelingen over de Overeenkomst was bij het verschaffen en is nog steeds in alle opzichten juist en volledig; de betreffende informatie is niet misleidend door het weglaten of in het midden laten van feiten of om enige andere reden; en ieder document dat AfterPay voorafgaand aan ondertekening van de Overeenkomst door of namens de Opdrachtgever werd aangereikt is een gelijkluidende en (voor zover aan de orde) volledige kopie van het origineel;

(c) de Opdrachtgever is volledig bevoegd om de Overeenkomst aan te gaan en door ondertekening is Opdrachtgever conform de bepalingen van de Overeenkomst gebonden aan de daarin neer-gelegde verplichtingen;

(d) de activa van de Opdrachtgever zijn niet onderworpen aan beslag of executie; er zijn geen vonnissen, beschikkingen of uitspraken tegen de Opdrachtgever of met gevolgen voor de Opdrachtgever die nog ten uitvoer moeten worden gelegd;

(e) de activiteiten van de Opdrachtgever zijn op generlei wijze ultra vires of zonder bevoegdheid ontplooid, ongeldig of strijdig met enig (wettelijk) voorschrift of enige van overheidswege daaraan gestelde voorwaarde;

(f) voor het huidige bedrijf van de Opdrachtgever is iedere vergunning, ontheffing, goedkeuring en machtiging verkregen die nodig mocht zijn om dat bedrijf rechtsgeldig en doeltreffend te kunnen exploiteren op de plaatsen en op de wijze waarop dat feitelijk gebeurt en aan alle toepasselijke vereisten is volledig voldaan; de Opdrachtgever is dienaangaande niet bekend met enige omstandigheid (met inbegrip van het aangaan of uitvoeren van de Overeenkomst) die hetzij ertoe zou kunnen leiden dat in die situatie verandering komt door intrekking, vervallenverklaring, vernietiging, opschorting of herroeping, hetzij op enigerlei wijze voortzetting of verlenging in gevaar zou kunnen brengen;

(g) er zijn geen vonnissen, beschikkingen, verzoeken of besluiten tot ontbinding, verlening van uitstel van betaling of faillietverklaring dan wel het onder curatele stellen ten aanzien van (de onderneming van) de Opdrachtgever; er is geen vereffenaar, bewindvoerder of curator aangesteld met betrekking tot (enig deel van) de onderneming van de Opdrachtgever; de Opdrachtgever heeft niet opgehouden te betalen, is niet insolvent en verkeert niet (feitelijk) in betalingsonmacht; er zijn geen omstandigheden die aanleiding geven te veronderstellen dat een vereffenaar, bewindvoerder of curator zal worden benoemd;

(h) de onderneming en activiteiten van de Opdrachtgever zijn, voor zover Opdrachtgever bekend, niet het onderwerp (geweest) van enig onderzoek door of namens enige (semi)overheidsinstelling of toezichthouder;

(i) de Opdrachtgever heeft AfterPay volledig en juist op de hoogte gebracht van alle feiten en omstandigheden die verband houden met de (voorgenomen) activiteiten van de Opdrachtgever voor zover deze redelijkerwijs geacht moeten worden van belang te zijn voor het kunnen verlenen van diensten vergelijkbaar met de Diensten.

5.2 Verder garandeert de Opdrachtgever aan AfterPay, in de wetenschap dat AfterPay bij het kopen van de Vorderingen op de juistheid van elk van de betreffende verklaringen vertrouwt en dat die reden en aanleiding voor de koop van de betreffende Vordering zijn, dat ten aanzien van iedere op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering de volgende verklaringen op de datum van de verkoop en levering van de betreffende Vordering en op de datum van levering van de bestelling die resulteert in de betreffende Vordering in alle opzichten juist en volledig zijn:

(a) iedere Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering is een consument als omschreven in Richtlijn 2011/83/EU;

(b) het factuur- en leveringsadres van iedere Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering is een adres in het Gebied;

(c) de Opdrachtgever is gerechtigd om de volle juridische en economische eigendom van iedere Vordering waarvan de verkoop of levering met de Overeenkomst wordt beoogd aan AfterPay te verkopen en te leveren en iedere zodanige Vordering is vrij van enig pand, vordering, recht, zekerheidsrecht, last, bezwaring of ander soort recht van enige derde;

(d) iedere op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering is uitgedrukt in EUR;

(e) geen enkele Klant zal op enigerlei wijze gerechtigd zijn om enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering te betwisten, er bezwaar tegen te maken, gedeeltelijk niet te betalen of betaling ervan op te schorten, of te verrekenen met een schuld, en de Opdrachtgever is zich niet bewust van feiten of omstandigheden die doen vermoeden dat enige Klant enig zodanig recht pretendeert;

(f) de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en iedere Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering is onderworpen aan de wetten en BTW-tarieven van het Land waar de betreffende Klant zijn factuuradres heeft en de betreffende Vordering is op grond van de betreffende wetten overdraagbaar onder de voorwaarden neergelegd in de Overeenkomst;

(g) iedere Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering is naar behoren ingelicht over de daarop betrekking hebbende verkoop en levering in overeenstemming met de Overeenkomst;

(h) iedere (papieren of digitale) factuur en ieder formulier voor een automatische incasso verstrekt door de Opdrachtgever aan enige Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering bevat de meest recente rekeninggegevens die AfterPay aan de Opdrachtgever specifiek voor de betaling van Vorderingen heeft verstrekt;

(i) het totale bedrag dat verschuldigd is door iedere Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering is in rekening gebracht binnen tien (10) weken na het tot stand komen van de overeenkomst waaruit de verschuldigdheid van het betreffende bedrag voortvloeit;

(j) het bedrag dat verschuldigd is door enige Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering heeft niet uitsluitend betrekking op bijkomende kosten (waaronder in ieder geval – maar niet uitsluitend – worden verstaan verzend- en administratiekosten);

(k) iedere Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering, kan minderjarig zijn maar is voor het overige volledig bekwaam en bevoegd om de bestelling te plaatsen die resulteert in de betreffende Vordering;

(l) geen bestelling die resulteert in een overeenkomstig de Overeenkomst verkochte en gecedeerde Vordering heeft betrekking op het digitaal downloaden van "Content as a Service (CaaS)";

(m) geen bestelling die resulteert in een op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering zal aanleiding geven tot door derden geldend maken van enige aanspraak tegen AfterPay of één van haar groepsmaatschappijen, bestuurders, functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers (met inbegrip van in ieder geval – maar niet uitsluitend – enige aansprakelijkstelling op welke grond dan ook ten aanzien van belastingen, accijnzen of heffingen verschuldigd door de Opdrachtgever als gevolg van een dergelijke bestelling of ten aanzien van aan enige Klant geleverde producten naar aanleiding van een dergelijke bestelling);

(n) geen enkele Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering, is vermeld in enige sanctie- of anti-terrorismelijst (met inbegrip van in ieder geval – maar niet uitsluitend – enige sanctie- of anti-terrorismelijst van de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Wereldbank);

(o) iedere Klant heeft uitdrukkelijk en ondubbelzinnig ingestemd met het verwerken, opslaan en overdragen van zijn persoonsgegevens als omschreven in Artikel 9.8;

(p) de Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn of haar verplichtingen zoals omschreven in de artikelen 2.3 en 2.4.2 van de Overeenkomst alsmede die in Artikel 10.

 

5.3 In geval van een inbreuk op (een of meer van) de garanties neergelegd in de Artikelen 5.1 en 5.2 is de Opdrachtgever verplicht aan AfterPay onmiddellijk een zodanig bedrag te voldoen als nodig is om AfterPay in de positie te brengen waarin zij zou hebben verkeerd als er geen sprake was geweest van de betreffende inbreuk, onverminderd het recht van AfterPay om op enigerlei grond schadevergoeding te verlangen ter zake van de betreffende inbreuk.

 

6. Bevoegdheden van AfterPay

6.1 In het geval dat enig opeisbaar bedrag dat op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is gefactureerd gedurende meer dan vijf (5) Werkdagen onbetaald is gebleven en in het geval van enige Ernstige Tekortkoming van de Opdrachtgever (met inbegrip van het geval dat er op het eerste gezicht bewijs is van een schending van de garanties neergelegd in de Artikelen 5.1 en 5.2), is AfterPay gerechtigd (met behoud van alle andere rechten en bevoegdheden die zij op grond van de Overeenkomst eventueel tegen enige andere Partij geldend zou kunnen maken) om de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever het betreffende bedrag volledig heeft betaald tezamen met de daarover opgebouwde rente, dan wel (al naar gelang het geval) de betreffende Ernstige Tekortkoming heeft hersteld. Het voorgaande geldt eveneens voor het geval AfterPay bekend is of wordt met omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het bestaan of de overdraagbaarheid van een Vordering. Indien de koopprijs op dat moment al is betaald, heeft AfterPay het recht om (al dan niet voorlopig) een bedrag te factureren dat gelijk is aan de reeds betaalde koopprijs, zonder dat dit geldt als een uitoefening van haar rechten op grond van de Overeenkomst.

6.2 Indien:

(i) enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering nietig is of anderszins gebreken vertoont als gevolg van een herroeping, annulering of ontbinding van de betreffende bestelling of de overeenkomst dan wel als gevolg van het terugzenden van een product door de Klant die schuldenaar is van de betreffende Vordering; of

(ii) enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering door de Opdrachtgever is gecrediteerd aan de Klant die schuldenaar is van de betreffende Vordering; of

(iii) er sprake is van wijziging van de gegevens ten aanzien van de Klant die door de Opdrachtgever aan AfterPay zijn verstrekt (voor zover deze gegevens door AfterPay worden gebruikt bij het uitvoeren van de Risicotoets); of

(iv) er sprake is van een Ernstige Tekortkoming van de Opdrachtgever ten aanzien van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering,

heeft AfterPay het recht om (met behoud van alle andere rechten en bevoegdheden die zij op grond van de Overeenkomst eventueel tegen de Opdrachtgever geldend zou kunnen maken) te allen tijde de verkoop en levering van de betreffende Vordering ongedaan te maken door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring en de Opdrachtgever zal dan onmiddellijk gehouden zijn tot het aan AfterPay terugbetalen van de totale koopprijs die AfterPay heeft voldaan aan de Opdrachtgever in verband met die verkoop en levering.

6.3 AfterPay heeft het recht om binnen een (1) Werkdag na de online goedkeuring als bedoeld in artikel 2.1 van de Overeenkomst een handmatige controle op de betreffende bestelling uit te voeren om bij dubieuze bestellingen de overdracht van daaruit voortvloeiende Vorderingen weer ongedaan te maken. Iedere eventuele ongedaanmaking wordt onmiddellijk per e-mail doorgegeven aan de Opdrachtgever. Indien ten tijde van ongedaanmaking van enige overdracht de bestelling nog niet is verwerkt in het logistieke proces heeft de Opdrachtgever de inspanningsverplichting om die bestelling eenzijdig te annuleren.

6.4 Zodra enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering opeisbaar is, heeft AfterPay het recht om alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om de betreffende Vordering te kunnen incasseren (met inbegrip van het inleiden van gerechtelijke procedures). De Opdrachtgever verbindt zich jegens AfterPay om AfterPay op eerste verzoek te ondersteunen in haar incasso-activiteiten door het verstrekken van informatie en documenten of het doen of nalaten van al hetgeen redelijkerwijs nodig of nuttig is voor de bescherming van de belangen van AfterPay als schuldeiser.

7. Overmacht

7.1 Een Partij is niet aansprakelijk jegens de andere Partij wegens het niet tijdig of niet volledig nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst als de betreffende tekortkoming het gevolg is van:

(i) enige oorlog, volksoproer, terroristische aanslag, staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting van personeel, vakbondsactie, brand, ontploffing, natuurramp (waaronder mede – maar niet uitsluitend – wordt verstaan enige overstroming, droogte of orkaan) of onvoorzienbare interventie van enige (semi-)publiekrechtelijke instelling (waaronder mede – maar niet uitsluitend – wordt verstaan enig overheidslichaam) die de bedrijfsvoering van de in dit Artikel 7.1 eerstbedoelde Partij rechtstreeks aantast; of

(ii) enige andere gebeurtenis buiten de macht van de in dit Artikel 7.1 eerstbedoelde Partij, op voorwaarde dat de betreffende gebeurtenis niet op grond van artikel 6:75 BW voor rekening komt van de tekortschietende Partij.

7.2 Artikel 7.1 is niet van toepassing op verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de garanties neergelegd in Artikel 5 of Artikel 9.6 en evenmin op de vrijwaring neergelegd in Artikel 8.3 of 9.7.

7.3 Het vervallen van aansprakelijkheid ingevolge Artikel 7.1 doet op geen enkele wijze afbreuk aan het voortbestaan van de verplichting die niet kan worden nagekomen als gevolg van enige gebeurtenis opgesomd in de paragrafen (i) en (ii) van Artikel 7.1; in dat geval wordt enkel de nakoming van betreffende verplichting opgeschort zolang als de betreffende gebeurtenis nakoming door de in Artikel 7.1 eerstbedoelde Partij verhindert.

7.4 De rechten van enige Partij uit hoofde van de Artikelen 6 en 12 of enige beëindigingsregeling in de Overeenkomst worden op geen enkele wijze beperkt door het bepaalde in dit Artikel 7.

8. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Behalve in geval van schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van AfterPay, is AfterPay in geen geval aansprakelijk jegens de Opdrachtgever:

(i) voor schade voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van AfterPay dat beschouwd kan worden als een voorzienbare of voor de hand liggende reactie op enig verzoek van of namens de Opdrachtgever; noch

(ii) voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de gebrekkig-heid van door of namens de Opdrachtgever te beschikking gestelde diensten of goederen (met inbegrip van zaken en gegevens); noch

(iii) voor schade waarvoor AfterPay niet binnen twaalf (12) maanden na het schadeveroorzakende handelen of nalaten door Opdrachtgever schriftelijk aansprakelijk is gesteld; noch

(iv) (behalve voor zover in Artikel 8.2 anders is bepaald) voor schade die het (totaal)bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de (aansprakelijkheids)verzekering(en) van AfterPay te boven gaat;

(v) voor enige indirecte schade of gevolgschade zoals gederfde winst en verlies van contracten door de Opdrachtgever.

8.2 Indien om welke reden dan ook geen bedragen worden uitgekeerd uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering of verzekeringen waarnaar wordt verwezen in Artikel 8.1 aanhef en onder (iv), zal de totale aansprakelijkheid van AfterPay beperkt zijn tot 10% van het totaalbedrag aan vergoedingen die aan de Opdrachtgever in rekening zijn gebracht in het kalenderjaar waarin het schadeveroorzakende handelen of nalaten plaatsvond.

8.3 De Opdrachtgever verbindt zich om AfterPay te vrijwaren voor alle verliezen, aansprakelijkheid, schade of kosten (waaronder mede – maar niet uitsluitend – worden verstaan alle onderzoeks-, taxatie- en adviseurskosten) waarmee AfterPay mocht worden geconfronteerd doordat enige derde (waaronder mede – maar niet uitsluitend – wordt verstaan enige belastingdienst, consumentenautoriteit of toezichthouder van enig land) tegen AfterPay enige aanspraak geldend maakt of maatregel treft die op enigerlei wijze samenhangt met de verlening van de Diensten, behalve voor zover de betreffende aanspraak of maatregel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van AfterPay. Voor de toepassing van dit Artikel 8.3 betekent "AfterPay" zowel AfterPay zelf als elk van haar groeps-maatschappijen, bestuurders, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers.

9. Geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens

9.1 Elk van Partijen is verplicht om alle bedrijfsinformatie die een Partij heeft verkregen of op enig ogenblik nog zal verkrijgen door de verlening of gebruikmaking van de Diensten ingevolge de Overeenkomst, geheim te houden en deze overigens op geen andere wijze te gebruiken dan enkel voor het verlenen of gebruiken van de Diensten met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. Het voorgaande geldt niet voor zover de informatie wordt gedeeld met of wordt gebruikt door werknemers, vertegenwoordigers, groepsmaatschappijen, bestuurders of functionarissen van een Partij die over de informatie moeten beschikken om behoorlijke nakoming van de Overeenkomst mogelijk te maken.

9.2 De verplichting neergelegd in Artikel 9.1 vervalt indien en voor zover Bedrijfsinformatie:

(i) al deel uitmaakt of deel gaat uitmaken van publieke bronnen anders dan als gevolg van het in strijd met Artikel 9.1 vrijgeven van de betreffende bedrijfsinformatie door de in Artikel 9.1 eerstbedoelde Partij;

(ii) al openbaar was anders dan als gevolg van het in strijd met Artikel 9.1 openbaar maken van de betreffende bedrijfsinformatie door de in Artikel 9.1 eerstbedoelde Partij;

(iii) te goeder trouw verkregen is van enige derde en jegens de betreffende derde geen geheimhoudingsverplichting in acht dient te worden genomen; of

(iv) verschaft of openbaar gemaakt dient te worden op grond van enige wettelijke verplichting of beurs- of andere reglementen.

9.3 Het staat elk van Partijen (en iedere werknemer, vertegenwoordiger of agent van de betreffende Partij) volledig vrij om aan derden zonder enige beperking informatie en stukken (met inbegrip van adviezen of andere analyses) te verschaffen ter zake van de fiscale behandeling en structuur van enige transactie die zij tot stand brengt.

Het bepaalde in de Overeenkomst doet op geen enkele wijze afbreuk aan het recht van elk van Partijen om ter zake van de fiscale behandeling en structuur van de betreffende transactie een door haarzelf gekozen belastingadviseur te raadplegen.

9.4 Iedere Partij is verplicht alle benodigde maatregelen te treffen om te waarborgen dat haar optreden te allen tijde in overeenstemming is met alle in Nederland en het Gebied geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoons-gegevens, en in het bijzonder passende technische en organisatorische maatregelen te treffen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige verwerking van, en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging of beschadiging van, persoonsgegevens.

9.5 Partijen erkennen en aanvaarden dat AfterPay de verantwoordelijke is ten aanzien van alle persoonsgegevens van Klanten die worden verzameld, verwerkt en ontvangen door AfterPay in verband met enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering, met uitzondering van de gegevens die het betalingsverleden van een Klant betreffen in verband met voorafgaand aan de Aanvangsdatum bij de Opdrachtgever geplaatste bestellingen (het "Betalingsverleden"), indien zulke gegevens met AfterPay worden gedeeld. Partijen erkennen en aanvaarden dat AfterPay de bewerker is en de Opdrachtgever de verantwoordelijke ten aanzien van het Betalingsverleden en dat, in het geval deze gegevens worden gedeeld, de Opdrachtgever toestemming en opdracht geeft aan AfterPay en de door haar ingeschakelde derden om gegevens ter zake van het Betalingsverleden te verwerken indien en voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor het verlenen van de Diensten. Voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsegevens dat voorschrijft, zullen Partijen met elkaar een afzonderlijke bewerkersovereenkomst aangaan.

9.6 De Opdrachtgever garandeert dat:

(i) de nakoming door AfterPay van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet zal resulteren in enige schending van toepasselijke wet- of regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens;

(ii) zij AfterPay niet zal opdragen om op zodanige wijze te handelen dat AfterPay daardoor mogelijk haar verplichtingen schendt uit hoofde van toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

9.7 Onverminderd enige verplichting van AfterPay op grond van dit Artikel 9, zal de Opdrachtgever AfterPay vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle schade van welke aard dan ook (al dan niet voorzienbaar) als gevolg van of in verband met enige aanspraak, vordering of procedure van enige persoon die AfterPay ervan beschuldigt dat zij door het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of de instructies van de Opdrachtgever in strijd handelt met de toepasselijke wet- of regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

9.8 De Opdrachtgever verbindt zich jegens AfterPay om tijdig te waarborgen dat iedere Klant die schuldenaar is of kan worden van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering uitdrukkelijk en ondubbelzinnig instemt met:

(i) de verstrekking aan AfterPay van persoonsgegevens in verband met enige bestelling die door de betreffende Klant is geplaatst bij de Opdrachtgever en de Betaalgeschiedenis van de betreffende Klant wegens bij de Opdrachtgever geplaatste bestellingen;

(ii) de opslag, verwerking en verstrekking van persoonsgegevens ten aanzien van de betreffende Klant door AfterPay aan haar groepsmaatschappijen of aan derden.

 

10. Gegevensoverdracht

10.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal AfterPay aan de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kosteloos gegevens uit te wisselen via de AfterPay-interface.

10.2 Het door de Opdrachtgever via de AfterPay-interface verstrek-ken of ophalen van gegevens geschiedt geheel op eigen risico. AfterPay is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade door gegevensverlies, vernietiging van gegevens, wijziging van gegevens, toegang door derden of onrechtmatige verwerking van gegevens. Klantgegevens moeten in versleutelde vorm worden aangeboden. AfterPay biedt gegevens-overdracht aan via HTTPS (SSL). De Opdrachtgever verbindt zich om deze versleuteling te gebruiken. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor het delen of openbaar maken van informatie, berichten en gegevens en ander materiaal via het internet.

De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat informatie die op deze wijze is overgedragen niet volledig kan worden afgeschermd voor derden. Net zoals het geval is bij andere communicatiekanalen, bestaat het gevaar dat vertrouwelijke gegevens onbedoeld verkeerd worden verzonden of in het geheel niet worden afgeleverd. AfterPay is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor de eventuele onbetrouwbaarheid van de doorgifte van gegevens via het internet.

10.3 Bij het ontdekken van enige fout in de gegevensoverdracht (zoals bijvoorbeeld gegevens die niet aankomen in het AfterPay-systeem, fouten in logboeken, etc.), is AfterPay niet gehouden enig bericht te sturen aan de Opdrachtgever of enige nieuwe poging te doen tot het overdragen van de niet-overgedragen gegevens.

10.4 De specificaties van de interface worden vastgesteld door AfterPay. AfterPay verbindt zich om de Opdrachtgever zo ver van tevoren als redelijkerwijs mogelijk te informeren over alle wijzigingen in de infrastructuur van de interface of andere ICT-gerelateerde wijzigingen. De Opdrachtgever zal op zijn of haar beurt zorgen voor iedere noodzakelijke aanpassing. AfterPay zal niet zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever overgaan tot lancering van de interface.

De Opdrachtgever zal stamgegevens en factuurgegevens over de schuldenaren overdragen aan AfterPay en daarbij gebruik maken van de interface die voor gegevensoverdracht ter beschikking is gesteld. Gegevens zullen worden overgedragen op basis van afzonderlijke facturatie. Om te waarborgen dat de koopprijs van de Vorderingen wordt betaald binnen de periode zoals beschreven in artikel 2.2 van de Overeenkomst, zal gegevensoverdracht iedere Werkdag (maandag tot en met vrijdag) worden voltooid voor 18:00 uur CET.

10.5 De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat betalingen en creditnota's die worden uitgereikt in overeenstemming met de specificaties van de interface op juiste wijze kunnen worden geïdentificeerd door AfterPay en dat in het geval van retourzendingen, er creditnota’s worden uitgereikt met een uniek referentienummer en tijdig worden overgedragen (indien mogelijk, binnen de betalingstermijn van de factuur).

10.6 De Opdrachtgever aanvaardt de kosten verbonden aan de aanpassingen van zijn of haar eigen systeem die noodzakelijk zijn om te voldoen aan zijn of haar verplichtingen zoals hierboven omschreven of zoals neergelegd in de Overeenkomst.

 

11. Intellectueel eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de (handels)naam, logo’s, knowhow, software, klantinformatie en andere materialen die worden gebruikt voor de verlening van de Diensten (met inbegrip van toevoegingen, aanpassingen, vervangingen, opwaarderingen of verbeteringen daarvan) zullen te allen tijde bij AfterPay (blijven) berusten.

11.2 AfterPay verleent de Opdrachtgever hierbij een niet-exclusieve, royalty-vrije licentie (zonder het recht om sublicenties te verlenen anders dan met schriftelijke toestemming van AfterPay) om in zijn eigen naam de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in Artikel 11.1 te gebruiken in het Gebied voor zover zulk gebruik noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen van AfterPay en de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst. Deze licentie komt direct te vervallen indien de Overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd.

 

12. Beëindiging

12.1 Onverminderd het overigens ter zake van beëindiging in de Overeenkomst bepaalde, heeft elke Partij het recht (met behoud van alle aanspraken jegens de andere Partij wegens schending of niet-nakoming van enige bepaling van de Overeenkomst) door een schriftelijke mededeling aan de andere Partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de andere Partij:

(i) haar activiteiten staakt of wordt ontbonden of opgeheven;

(ii) uitstel van betaling aanvraagt;

(iii) failliet wordt verklaard of enig gerechtelijk of buiten-gerechtelijk akkoord aan haar schuldeisers aanbiedt;

(iv) wordt onderworpen aan bewarende maatregelen, beslag-legging, inbeslagname of executie ter zake van een wezenlijk deel van haar activa;

(v) strafrechtelijk veroordeeld wordt;

(vi) zich schuldig maakt aan bedrog of misleiding, al dan niet ten aanzien van de in dit Artikel 12.1 eerstgenoemde Partij of (één of meer van) haar (in)directe groepsmaatschappijen of werknemers;

(vii) tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, waarbij sprake is van een Ernstige Tekortkoming die door haar niet binnen drie (3) Werkdagen na mededeling van de in dit Artikel 12.1 eerstbedoelde Partij wordt hersteld.

12.2 Onverminderd enige andere beëindigingsbepaling van de Overeenkomst, is AfterPay gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van drie (3) maanden als de Opdrachtgever enige door AfterPay overeenkomstig Artikel 4.3, 4.4 of 14.10 voorgestelde verhogingof wijziging afwijst en de Partijen niet tot overeenstemming komen binnen dertig (30) Werkdagen vanaf de datum waarop AfterPay het betreffende voorstel heeft gedaan.

12.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst:

(i) zal het bepaalde in de Artikelen 5, 7, 8 en 9 (tezamen met alle bepalingen van de Overeenkomst die nodig zijn voor tenuitvoer-legging daarvan) ongeacht de betreffende beëindiging van kracht blijven;

(ii) blijft ieder recht (waaronder mede – maar niet uitsluitend – wordt verstaan enig recht jegens de andere Partij wegens schending of niet-nakoming van de Overeenkomst) dat enige Partij heeft verworven voor de datum van de betreffende beëindiging onaangetast;

(iii) (behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst) zal geen Partij tegenover de andere Partij enige aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens beëindiging overeenkomstig de beëindigingsbepalingen uit de Overeenkomst of dit Artikel 12.

Bij de uitleg van de Overeenkomst zal het voorgaande in acht worden genomen.

 

13. Mededelingen

13.1 Aan een Partij gerichte mededelingen of aanzeggingen dienen te worden gedaan aan het adres dat voor de betreffende Partij is opgenomen in de Overeenkomst dan wel aan enig ander adres dat vooraf is verstrekt aan de afzender.

13.2 Een mededeling of aanzegging wordt geacht te zijn ontvangen:

(i) in geval van persoonlijke bezorging: bij aflevering aan de betreffende Partij of op het betreffende adres;

(ii) in geval van verzending per post: bij aflevering volgens de administratie van de betreffende postdienst;

(iii) in geval van verzending per fax: bij transmissie als deze plaatsvindt op Werkdagen tijdens normale kantooruren (tussen 9:30 uur 's ochtends en 5:30 uur 's middags) in de tijdzone van de ontvanger, dan wel bij aanvang van de volgende Werkdag als transmissie buiten normale kantooruren plaatsvindt.

13.3 Een faxrapport van het verzendende faxapparaat, met daarop vermeld het faxnummer van de ontvanger en het aantal verzonden pagina's, is voldoende voor het bewijzen van de ontvangst per fax van de betreffende pagina's.

13.4 Mededelingen of aanzeggingen op grond van de Overeenkomst kunnen niet rechtsgeldig per e-mail worden gedaan.

14. Slotbepalingen

14.1 De Opdrachtgever zal alle kosten ter zake van (de onder-handelingen over en voorbereiding van) de Overeenkomst dragen.

14.2 AfterPay behoudt zicht het recht voor om de (handels)namen, merken, logo's en overige bedrijfsaanduidingen van de Opdrachtgever te gebruiken voor reclamedoeleinden vanaf de datum waarop de Overeenkomst tot stand komt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik bij marketingactiviteiten, bijvoorbeeld in advertenties, persberichten of in een overzicht van bestaande klanten van AfterPay.

14.3 Behalve voor zover in Artikel 14.10 anders is bepaald, kunnen de Overeenkomst en de bijlagen slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van door beide Partijen ondertekende stukken; voorafgaande of latere mededelingen of feitelijke gedragingen van een Partij leiden niet tot aanpassing van de Overeenkomst of enige bijlage.

14.4 Kopteksten en onderstreepte gedeelten in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zijn slechts opgenomen voor het gemak en hebben geen zelfstandige juridische betekenis.

14.5 Het door een Partij niet of pas na enige tijd uitoefenen van enig recht of enige bevoegdheid uit hoofde van de Overeenkomst kan in geen geval worden gekwalificeerd als afstand van recht of afstand van bevoegdheid.

14.6 Partijen kunnen verschillende exemplaren van de Overeen-komst ondertekenen. Elk exemplaar is daarbij aan te merken als een origineel exemplaar, dat tezamen met de andere exemplaren één originele Overeenkomst vormt.

14.7 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, onverbindend of anderszins ongeldig blijken te zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

14.8 Behalve voor zover anders is bepaald in Artikel 8.3, worden door de Overeenkomst uitsluitend rechten en verplichtingen voor Partijen en (indien en voor zover de Overeenkomst dat toelaat) hun rechtsopvolgers in het leven geroepen.

14.9 De rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst (met inbegrip van in ieder geval – maar niet uitsluitend – zijn of haar vorderingsrecht ter zake van de betaling van de koopprijs voor enige Vordering die aan AfterPay is verkocht en geleverd) kunnen niet worden overgedragen of bezwaard met enig beperkt recht.

14.10 AfterPay is te allen tijde gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden of voorwaarden in een bijlage bij de Overeenkomst te wijzigen; de betreffende wijziging wordt geacht te zijn aanvaard indien deze niet schriftelijk door de Opdrachtgever is afgewezen binnen vijftien (15) Werkdagen na de betreffende kennisgeving.

 

15. Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.