Betalingsvoorwaarden

Op deze pagina vind je onze betalingsvoorwaarden voor consumenten. Heb je een zakelijke bestelling geplaatst met de gegevens van een bedrijf? Dan vind je hier onze zakelijke betalingsvoorwaarden. 


Hoe werkt het?

Na je keuze voor AfterPay kun je jouw bestelling thuis op je gemak bekijkenproberen en ervaren. Blij met je bestelling? Top! Dan betaal je met één klik op de knop. Gaat er toch nog iets terug? Geen probleem. Met AfterPay betaal je alleen voor wat je houdt. Hieronder leggen we je kort uit hoe dat werkt.

 

  

Je ontvangt je bestelling van de webwinkel.

   

 

  

Na ontvangst van je bestelling krijg je binnen enkele dagen een betaaloverzicht per e-mail. Download de AfterPay app voor de meest actuele status van je betaaloverzicht.

   

 

  

 

Na ontvangst van je betaaloverzicht heb je 14 dagen om te betalen. Gaat er iets retour? Dan betaal je alleen voor het behouden deel van je bestelling.

 

Let wel op, de retourvoorwaarden van de webwinkel zijn altijd leidend. 

 

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Acceptatie- en betalingsvoorwaarden Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay

Versie 4,  Augustus 2021.

 

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op je bezoek aan deze website, je aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van je aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

 

 Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1.1.  Je hebt een bestelling geplaatst en hebt gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”).   Je keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van je gegevens.

 

1.2.  Het resultaat van de toetsing krijg je zo mogelijk direct online te zien en daarbij of je verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kun je hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. Je kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

 

1.3.  AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van je aanvraag om te betalen met AfterPay, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat je gebruik maakt van een betaling met AfterPay. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

 

1.4.  Iedere winkelier is gerechtigd jou als consument bij het totstandkomen van een koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien je kiest voor betalen met AfterPay. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;

2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien je koopt via je (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;

3.Als je wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dien je tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;

4.Het bankrekeningnummer waarmee je AfterPay gaat betalen (in geval van éénmalige machtiging); 

1.5.  Om te kunnen betalen met AfterPay moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
  2. Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden je schulden tijdig te voldoen.
  3. Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die jou rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen.
  4. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan jou toestaat om achteraf te mogen betalen;
  5. Door het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay, geef je uitdrukkelijk toestemming je gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of je aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
  6. Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay de uit je bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

 

Artikel 2 Wijze van betalen

2.1.  Je keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay van AfterPay houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat je na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien je aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan AfterPay in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

 

2.2.  AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door jou niet te restitueren. De retourvoorwaarden van de webwinkel zijn altijd leidend.

 

2.3.  Indien je kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay in combinatie met automatische incasso machtig je AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door jou vermelde (bank)rekeningnummer en heb je bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra je verzoek om te betalen via AfterPay is geaccepteerd en je via de standaard Europese incasso gaat betalen, sturen wij je een vooraankondiging, waarin wij je incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijg je 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay ga je akkoord met de termijn van 5 dagen.

 

2.4.  AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens jou kan/kon uitoefenen.

 

2.5.  AfterPay is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

 

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

3.1.  Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico.

 

3.2.  Indien je hebt gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dien je zorg te dragen voor voldoende saldo op het door jou opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van je rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). Je kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat je in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan jou hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

 

3.3.  Tot één dag voor de incassotransactie, kun je wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

 

Artikel 4 Betaaltermijn

Je betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen.

 

Artikel 5 Adreswijziging

Je bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere (e-mail)adreswijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, word je geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per e-mail of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance B.V.  h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaal je alleen de kosten van je telefonieaanbieder.

 

Artikel 6 Verzuim

6.1.   Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 

6.2.   Indien je binnen 14 dagen na factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay aan jou een herinnering om je te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan jou een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan jou een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

 

6.3.   Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan jou in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

 

6.4.   Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door jou gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens en gebruik gegevens

 
7.1 Je privacy wordt gerespecteerd en je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die AfterPay van je heeft, correctie van deze gegevens en verwijdering ervan. Deze verzoeken kunnen gestuurd worden naar privacy@afterpay.nl.

 

7.2 Indien je ervoor hebt gekozen om te betalen met AfterPay als betaalmethode bij de winkelier, stuurt de winkelier je contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, indien van toepassing, e-mailadres) ) alsmede informatie over de door jou bestelde Artikelen (bijvoorbeeld bestelwaarde, productgroep, waarde goederen, eventueel bestelkanaal en type levering) aan AfterPay. Op basis van deze gegevens start de winkelier een kredietcontrole via AfterPay om te bepalen of de AfterPay-aankoop op rekening beschikbaar is als betaalmiddel voor je bestelling.

7.3 AfterPay stuurt je contactgegevens evenals informatie over de goederen/diensten die je hebt besteld, naar infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden voor een kredietcontrole (de "kredietcontrole").

7.4 Infoscore Consumer Data GmbH stelt een prognose op, met name over betalingskansen, rekening houdend met adresgegevens en betalingservaringen uit het verleden op basis van wiskundig-statistische methoden (met name methoden van logistische regressie en vergelijkingen met groepen mensen die hebben aangetoond vergelijkbaar betalingsgedrag in het verleden) (Score) en geeft deze score door aan AfterPay. Op basis van de informatie over de goederen/diensten die je hebt besteld, de score van Infoscore Consumer Data GmbH, je contactgegevens en eventueel eerdere gegevens over betalingsgedrag / historische informatie die al over jou bij AfterPay beschikbaar zijn, wordt een afgewogen beslissing genomen of de AfterPay aankoop beschikbaar is voor je bestelling. Daarnaast gebruikt informa Solutions GmbH Fraud.net Inc. 330 7th Avenue, New York, NY 10001, VS, als verdere verwerker om fraude te voorkomen en op te sporen. De gegevens worden opgeslagen in de EU; Deze gegevens worden echter door Fraud.net vanuit de VS geraadpleegd. De standaard contract clausules die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd, zijn gesloten met Fraud.net om een voor de EU passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

 

7.5 De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lid 1, punt b) en f) AVG. Het gerechtvaardigd belang van de winkelier is om te kunnen beoordelen en beslissen of hij jou een risicovolle betaalmethode zoals AfterPay kan aanbieden. Het gerechtvaardigd belang van AfterPay is om te beoordelen of je na de cessie van vorderingen aan je betalingsverplichtingen zult voldoen, aangezien AfterPay het risico van wanbetaling op zich neemt bij het cederen van vorderingen.

7.6 Daarnaast geeft de winkelier de door jou verstrekte adresgegevens (naam en adres) conform artikel 6 lid 1 lid 1 lid 1 lid f AVG ten behoeve van adresverificatie door aan AfterPay om onjuiste leveringen en dubieuze debiteuren te voorkomen(de "Adresverificatie").

 

7.7 AfterPay geeft deze informatie door aan infoscore Consumer Data GmbH via informa solutions GmbH als hun verwerker. Infoscore Consumer Data GmbH gebruikt deze gegevens om adressen te controleren en stelt het resultaat van de controle beschikbaar.

 

7.8 De gegevens die nodig zijn voor de adrescontrole en de kredietcontrole vinden plaats via een beveiligde interface. Met alle gerechtvaardigde belangen met betrekking tot je persoonsgegevens wordt uiteraard rekening gehouden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7.9 Volgens artikel 21 lid 1 van de AVG heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden met toekomstig effect; dit geldt ook voor profilering die wordt uitgevoerd in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Hiervoor is een bericht in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, brief) aan de winkelier voldoende. De actuele contactgegevens vindt je op de website van de winkelier. Als je bezwaar hebt tegen de verwerking van je gegevens, houd er dan rekening mee dat de winkelier geen betaalmethoden met kredietrisico meer kan aanbieden voor je bestellingen in de webshop. Je kunt echter nog steeds kiezen voor andere betaalmethoden (bijvoorbeeld vooruitbetaling).

 

Meer gedetailleerde informatie over AfterPay in overeenstemming met artikel 14 van de AVG, met name informatie over zakelijke doeleinden, gegevensopslagdoeleinden, gegevensontvangers, het recht om informatie te verstrekken, het recht op verwijdering of correctie van gegevens, enz. vind je in ons Privacy Statement.

Bij het akkoord gaan met deze voorwaarden, ga je tevens akkoord met het privacy statement.

Artikel 8 Cookies

AfterPay gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op je harde schijf worden geplaatst en die gebruikt worden om informatie te verzamelen over het gebruik van de website van AfterPay. Dit maakt het mogelijk om je computer automatisch te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Afhankelijk van je instellingen kan je internetbrowser automatisch cookies accepteren. Je kunt je browserinstellingen op elk moment wijzigen en ook de website van AfterPay gebruiken zonder cookies.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

8.1.  AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

8.2.  Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.