Algemene Voorwaarden B2B

 

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B Arvato Finance B.V. h/o de naam AfterPay

Versie 2.0 november 2013

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: de dienstverleningsovereenkomst tussen Opdrachtgever en AfterPay B.V.;
AfterPay: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AfterPay B.V., statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudend te Heerenveen aan de KR Poststraat 90, die een achteraf betaalservice aanbiedt waarbij klanten van de Opdrachtgever na ontvangst van hun bestelling achteraf (zoals bij voorbeeld per acceptgiro of via digitale factuur of via automatische incasso) kunnen betalen waarbij het betalingsrisico door AfterPay B.V. is overgenomen;
Opdrachtgever: Contractspartij van AfterPay B.V. een overeenkomst sluit om gebruik te kunnen maken van de AfterPay achteraf betaalservice;
Debiteur: een wederpartij of klant van Opdrachtgever;
Vordering: de door Debiteur aan AfterPay verschuldigde hoofdsom, bestaande uit de onbetaald gebleven geldsom, eventueel vermeerderd met BTW en een bedrag (ophoging) verschuldigd voor het gebruikmaken van de betaalservice AfterPay;
Specificatie: actuele en correcte onderbouwing van de Vordering waarin betalingen, BTW en door Opdrachtgever reeds in rekening gebrachte kosten als afzonderlijke posten worden weergegeven.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten) of overeenkomst waarop AfterPay deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. AfterPay wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever op de Overeenkomst uitdrukkelijk af.

 

Artikel 3 Offertes

 1. AfterPay heeft het recht een offerte binnen vijf dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding daarvan, te herroepen;
 2. Offertes van AfterPay komen te vervallen indien zij niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 Dienstverlening en vergoeding

 1. AfterPay zal gedurende de looptijd van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst de overeengekomen dienst verlenen, een en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden en de in de overeenkomst vervatte bepalingen;
 2. Alle door AfterPay genoemde (leverings)termijnen worden naar beste weten, op grond van de gegevens die zij ontvangt van Opdrachtgever vastgesteld. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt AfterPay niet in verzuim;
 3. Opdrachtgever zal AfterPay steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen;
 4. Voor de dienstverlening van AfterPay is Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd als vermeld in de overeenkomst;
 5. AfterPay is gerechtigd haar tarieven periodiek aan te passen. Hiervan geeft zij Opdrachtgever minimaal een maand voor inwerkingtreding van de nieuwe tarieven bericht. Indien Opdrachtgever het met de tariefsverhoging niet eens is, kan Opdrachtgever de overeenkomst opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een maand;
 6. De wijze van betaling wordt vastgelegd in de overeenkomst;
 7. AfterPay is gerechtigd de door Opdrachtgever aangeboden maar nog niet overgenomen vorderingen uit te sluiten van de overdracht indien naar het oordeel van AfterPay de mogelijke inbaarheid van de aangeboden vordering mogelijk is verslechterd;
 8. AfterPay is gerechtigd de cessie met betrekking tot een vordering te ontbinden indien Opdrachtgever niet heeft gehandeld overeenkomstig de overeenkomst;
 9. AfterPay is bij te late betaling door de Debiteur altijd gerechtigd tot het vorderen van extra vergoedingen (ophogingen) ten laste van de Debiteur, in verband met het uitsturen van een herinneringen, het doen van een sommatie en voor het inwinnen van informatie;
 10. AfterPay is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht, zonder toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen. Kosten voor derden komen niet voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Vermelding AfterPay op website/mededeling aan Debiteur

Opdrachtgever geeft in overleg met AfterPay op zijn website aan dat Debiteur gebruik kan maken van de diensten van AfterPay door de betaalservice AfterPay te vermelden.

 

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever/gegevensverstrekking

 1. Opdrachtgever verstrekt AfterPay digitaal conform de wens van AfterPay de volgende gegevens zodra een bestelling is verricht en Debiteur gekozen heeft voor betaling via AfterPay:
 2. Een Specificatie van de Vordering;
 3. Een bestand dat de bestelling is uitgeleverd;
 4. In afwijking van b. kan Opdrachtgever de Debiteur ook de mogelijkheid bieden het op internet bestelde item in diens winkel af te halen. In dat geval zal Opdrachtgever aan AfterPay melden bij welke winkels die mogelijkheid bestaat en zal Opdrachtgever het bestelde item alleen aan de Debiteur verstrekken onder overlegging door Debiteur van een geldig legitimatiebewijs. Opdrachtgever zal een kopie van dit legitimatiebewijs maken en AfterPay terstond op de hoogte stellen van het moment waarop Debiteur de bestelling heeft afgehaald. Op eerste verzoek van AfterPay zal Opdrachtgever AfterPay voorzien van het kopie legitimatiebewijs;
 5. In afwijking van b. en c. kan Opdrachtgever de Debiteur ook de mogelijkheid verschaffen in zijn winkel een bestelling te plaatsen en de bestelling vervolgens thuis te laten bezorgen, waarbij Debiteur gebruik maakt van de betaalservice AfterPay. In dat geval zal Opdrachtgever van de Debiteur alle relevante gegevens in de winkel opnemen en doorgeven aan AfterPay, waarbij AfterPay in de gelegenheid wordt gesteld realtime online de toetsing op de Debiteur te verrichten en al dan niet de vordering op Debiteur te accepteren. Vervolgens zal Opdrachtgever aan AfterPay doorgeven wanneer de bestelling is uitgeleverd.
 6. Opdrachtgever draagt er voor zorg dat zij alle gegevens tijdig aan AfterPay verstrekt;
 7. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van AfterPay aanvullende gegevens te verstrekken die naar het oordeel van AfterPay noodzakelijk zijn voor de incasso van Vorderingen;
 8. Opdrachtgever is zich bewust dat de tijdige gegevensverstrekking essentieel is voor AfterPay en dat niet tijdige verstrekking inhoudt dat Opdrachtgever terstond in gebreke is in het voldoen aan de Overeenkomst met AfterPay. Indien zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn, waardoor Opdrachtgever aan de verplichting van tijdige gegevensverstrekking niet kan voldoen, zal Opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk meedelen aan AfterPay onder vermelding van de omstandigheden, de door Opdrachtgever te treffen of getroffen maatregelen en de duur van de vermoedelijke vertraging;
 9. Indien AfterPay vaststelt dat de gegevensverstrekking niet tijdig is geschied, en AfterPay heeft Opdrachtgever hiervan schriftelijk kennisgegeven, kan AfterPay indien Opdrachtgever binnen 3 werkdagen na kennisgeving niet reageert, de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden. AfterPay kan ook naar keuze een schadevergoeding vorderen ter hoogte van minimaal 10% van de Vordering, onverminderd het recht van AfterPay op volledige schadevergoeding;
 10. Opdrachtgever garandeert dat Debiteur de Vordering niet rechtsgeldig kan of zal verrekenen en dat Debiteur de Vordering ook niet reeds rechtsgeldig heeft verrekend. Opdrachtgever garandeert tevens dat Debiteur de betaling op geen enkele wijze kan opschorten of reeds rechtsgeldig heeft opgeschort;
 11. Indien Debiteur de overeenkomst achteraf ontbindt - waaronder begrepen het retourneren van bestelde zaken - of de overeenkomst rechtsgeldig vernietigt of laat vernietigen, zal Opdrachtgever AfterPay hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen;
 12. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een zorgvuldige aflevering van de door de Debiteur bestelde zaken. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel onjuiste leveringen aan Debiteur. Indien de waarde van de bestelde zaken meer bedraagt dan EUR 150,00 zal Opdrachtgever zorg dragen voor een bewijs van aflevering van die bestelde zaken aan Debiteur;
 13. Opdrachtgever garandeert dat deze de aan AfterPay verstrekte persoonsgegevens conform de criteria van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft verkregen en verwerkt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen inzake bestellingen op haar site en is verantwoordelijk om te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens;
 14. Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen, uitingen of werkwijzen welke strijdig met maatschappelijke of wettelijke normen kunnen worden geacht.

 

Artikel 7 Verplichtingen AfterPay

 1. AfterPay zal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever
  online een kredietwaardigheidtoets verrichten op de Debiteur en aan de hand daarvan de Debiteur onmiddellijk bij de bestelling laten weten of AfterPay de Debiteur accepteert voor het gebruik maken van haar betaalservice;
 2. In het kader van het gebruikmaken van de betaalservice zal Debiteur via de website van Opdrachtgever diens persoonsgegevens verstrekken aan AfterPay. Opdrachtgever staat de verwerking van de persoonsgegevens van diens klanten toe in het kader van de overdracht van de Vordering. AfterPay zal de gegevens verwerken in haar gegevensbestand. AfterPay is zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. AfterPay respecteert de privacy van Debiteur en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie over Debiteur vertrouwelijk wordt behandeld met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en handelt volledig volgens haar privacy statement;
 3. AfterPay zal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst fraude naar beste weten en kunnen trachten te bestrijden door middel van een fraudetoets;
 4. AfterPay zorgt dat het uitvoeren van de betaaloplossing van AfterPay plaatsvindt in een beveiligde omgeving;
 5. AfterPay neemt van de Opdrachtgever het risico van non betaling over. De wijze waarop dit geschiedt, is vastgelegd in de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

 

Artikel 8 Beperking van aansprakelijkheid

 1. AfterPay is niet aansprakelijk voor:
  1. schade van welke aard ook, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening van AfterPay, alsmede als gevolg van onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AfterPay;
  2. schade van welke aard dan ook die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van storingen in (telecommunicatie) apparatuur en programmatuur van Opdrachtgever bij voorbeeld maar niet beperkt tot, waardoor een bestelling niet kan worden uitgevoerd;
  3. schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de website of het aanklikken van beschikbare betaalmethoden;
  4. schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de digitale infrastructuur, zowel bij Opdrachtgever, als bij Debiteur;
  5. schade als gevolg van fraude (die niet door AfterPay kan worden gedetecteerd), misbruik, tenietgaan, het niet of gebrekkig functioneren van beveiligingsmiddelen en schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies van AfterPay;
 2. Voor zover AfterPay aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, is AfterPay nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder maar niet beperkt tot omzetderving, winstderving, gemiste bestellingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel op gedeeltelijk verloren zijn gegaan;
 3. Indien zich een schadegeval voordoet, dient Opdrachtgever binnen 14 werkdagen AfterPay hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke hiervan, vervalt het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien AfterPay of Opdrachtgever als gevolg van overmacht verhinderd is een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is de betreffende partij niet tot nakoming gehouden zolang de overmachtsituatie voortduurt, tenzij het een betalingsverplichting betreft. Onder overmacht wordt door AfterPay mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van AfterPay en storingen in internetverbindingen, telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken;
 2. Indien de overmachtsituatie langer dan een week heeft geduurd, hebben zowel AfterPay als Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de andere partij. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar rato afgerekend, zonder dat de Opdrachtgever dan wel AfterPay aan de ander partij voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 10 Intellectuele Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op (de resultaten van) de dienstverlening van AfterPay, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van de naam AfterPay en het bijbehorend beeldmerk, berusten uitsluitend bij AfterPay. Verlening van een recht op het gebruik van de naam, het beeldmerk en/of (de resultaten van) de dienstverlening van AfterPay al dan niet door middel van licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht in;
 2. AfterPay verklaart met haar dienstverlening geen rechten van derden te schenden en zal Opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden op de voorwaarde dat Opdrachtgever AfterPay onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Opdrachtgever AfterPay de volledige vrijheid geeft in het voeren van onderhandelingen daarover of het treffen van een schikking of het voeren van een gerechtelijke procedure. Opdrachtgever verleent voor zover nodig aan AfterPay alle medewerking en verschaft AfterPay alle informatie die nodig is om aanspraken van derden aan te vechten, dan wel om haar intellectueel eigendom te beschermen;
 3. Alle door AfterPay aan Opdrachtgever verstrekte documentatie, adviezen, software en overige zaken bestemd om de dienstverlening van AfterPay te faciliteren, blijven eigendom van AfterPay en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van AfterPay worden verveelvoudigd, openbaargemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Voorts is het niet toegestaan om beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van eventueel door AfterPay geleverde programmatuur of software te verwijderen of te omzeilen.

 

Artikel 11 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 12 Duur Overeenkomst

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn partijen de Overeenkomst aangegaan voor de bepaalde tijd van vierentwintig (24) maanden. De Overeenkomst kan telkens stilzwijgend met een jaar worden verlengd. Beide partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van de contractsperiode met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

Artikel 13 Ontbinding

Elk der partijen is, onverminderd het recht op schadevergoeding, gerechtigd de samenwerking met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, indien na het sluiten van de Overeenkomst:

 1. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen;
 2. omstandigheden aan haar ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de andere partij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
 3. de andere partij in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren;
 4. op een aanzienlijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
 5. zich een situatie voordoet of dreigt voor te gaan doen, ten gevolge waarvan de goede naam van (één der) partijen naar hun(haar) eigen oordeel mogelijk kan worden geschaad;
 6. zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van elkaar kunnen verlangen.

 

Artikel 14 Opschorting

AfterPay is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of indien AfterPay uit handelingen en/of gedragingen van Opdrachtgever kan afleiden dat deze mogelijk niet of niet volledig aan zijn verplichtingen zal voldoen.

 

Artikel 15 Wijziging algemene voorwaarden

 1. AfterPay is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. AfterPay zal de gewijzigde algemene voorwaarden aan Opdrachtgever toezenden. De gewijzigde algemene voorwaarden treden een maand nadat Opdrachtgever deze ontvangen heeft in werking. Indien Opdrachtgever niet met de wijzigingen eens is, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen;
 2. Opdrachtgever heeft tot aan het tijdstip van inwerkingtreding de tijd om AfterPay schriftelijk te berichten of zij de gewijzigde algemene voorwaarden afwijst. Indien afwijzing binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden op de Opdracht.

 

Artikel 16 Recht- en forumkeuze

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en AfterPay alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Ga naar boven