ALGEMENE VOORWAARDEN Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay (B2B)
Versie 3.1, oktober 2014


Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
AfterPay: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid arvato Finance B.V., statutair gevestigd te Heerenveen, kantoorhoudend te Heerenveen aan de KR Poststraat 90, die een achteraf betaalservice aanbiedt waarbij klanten van de Opdrachtgever na ontvangst van hun bestelling achteraf (zoals bij voorbeeld per digitale factuur of via automatische incasso) kunnen betalen waarbij het betalingsrisico door arvato Finance B.V. wordt overgenomen;
Debiteur een wederpartij of klant van Opdrachtgever;
Overeenkomst: de dienstverleningsovereenkomst tussen Opdrachtgever en arvato Finance B.V.;
Opdrachtgever: Contractspartij van arvato Finance B.V. die een overeenkomst sluit om gebruik te kunnen maken van de AfterPay achteraf betaalservice;
Vordering: de door Debiteur aan AfterPay verschuldigde bedrag, bestaande uit de onbetaald gebleven hoofdsom, eventueel vermeerderd met BTW en aankleven (nalatigheidsinteresten en/of schadebeding, enz.) en een bedrag (ophoging) verschuldigd voor het gebruikmaken van de betaalservice AfterPay.


Artikel 2 Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten) van AfterPay en/of overeenkomst afgesloten met AfterPay. AfterPay wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever op de Overeenkomst uitdrukkelijk af.
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meer (onderdelen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere (onderdelen van) bepalingen of van de overeenkomst met zich mee.


Artikel 3 Offertes
1. AfterPay heeft het recht een offerte binnen vijf dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding daarvan, te herroepen;
2. Offertes van AfterPay komen te vervallen indien zij niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Alle gegevens vermeld in catalogi, documentatie en prijslijsten, evenals e-mailbestanden en websites kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aan wijzigingen onderhevig zijn, gelden niet als een offerte en kunnen AfterPay zonder haar uitdrukkelijk akkoord nooit binden.


Artikel 4 Eisen aan de Vordering
1. Opdrachtgever staat er voor in dat de Vorderingen op het moment van overdracht voldoen aan de volgende eisen alvorens deze door AfterPay kunnen worden geaccepteerd:
a. Debiteur is voor of op de datum van overdracht van de vordering woonachtig in Nederland;
b. De Vordering wordt niet betwist. Indien de vordering na overdracht toch door de Debiteur wordt betwist en deze zijn betalingsverbintenis opschort op basis van (een geschil met betrekking tot) zijn overeenkomst met de Opdrachtgever, dan heeft AfterPay het recht de overdracht van de schuldvordering als ontbonden te beschouwen en zal AfterPay de reeds betaalde koopsom opnieuw aan de Opdrachtgever factureren;
c. Op eerste verzoek van AfterPay kan een Vordering gespecificeerd worden met relevante bestel- en (getekende) afleverbescheiden;
d. De vordering is niet lager dan het minimum orderbedrag als bepaald in de overeenkomst en niet hoger dan het in de overeenkomst bepaalde maximum orderbedrag;
e. Debiteur zal op basis van de overeenkomst met de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van verwijlinteresten en een schadebeding in geval van niet (tijdige) betaling van de vordering overeenkomstig de algemene betalingsvoorwaarden van AfterPay;

f. Opdrachtgever heeft –voor zover van toepassing – de BTW componenten van de vorderingen aan de fiscus afgedragen en Opdrachtgever heeft deze BTW-componenten niet teruggevraagd of verrekend en Opdrachtgever zal de BTW componenten niet terugvragen of verrekenen.
2. Indien een Vordering niet voldoet aan de onder 4.1 vermelde eisen zal AfterPay de betreffende vordering niet accepteren en het risico van non betaling niet overnemen.
3. AfterPay heeft - teneinde fraude te voorkomen – het recht om achteraf een handmatige controle uit te voeren (de offline toets) om dubieuze bestellingen en daaruit voortvloeiende vorderingen te weigeren. AfterPay zal binnen 24 uur na de digitale acceptatie een eventuele weigering gebaseerd op het vermoeden van fraude doorgeven aan Opdrachtgever, Opdrachtgever heeft hierbij een inspanningsverplichting om de Vordering te annuleren, indien de vordering nog niet door Opdrachtgever is verwerkt in het logistieke proces.
4. Het gemiddelde van de gedurende deze overeenkomst aan AfterPay overgedragen vorderingen bedraagt een in de overeenkomst nader te bepalen bedrag. AfterPay behoudt zich het recht voor, indien dit gemiddelde bedrag significant afwijkt, deze overeenkomst aan te passen.
5. AfterPay is gerechtigd vorderingen niet te accepteren van een Debiteur die nog een opeisbaar saldo aan AfterPay verschuldigd is. In dat geval kan de Debiteur zich wenden tot AfterPay om uitleg te krijgen waarom deze niet door AfterPay is geaccepteerd.


Artikel 5 Dienstverlening en vergoeding
1. AfterPay zal gedurende de looptijd van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst de overeengekomen betaaldienst verlenen, een en ander overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en de in de overeenkomst vervatte bepalingen.
2. Alle door AfterPay genoemde (leverings)termijnen worden op grond van de gegevens die zij ontvangt van Opdrachtgever vastgesteld. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt AfterPay niet in verzuim en kan nooit aanleiding zijn tot betaling van enige vergoeding.
3. Opdrachtgever zal AfterPay steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4. Voor de dienstverlening van AfterPay is Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd als vermeld in de overeenkomst. AfterPay is gerechtigd haar tarieven periodiek aan te passen. Hiervan geeft zij Opdrachtgever minimaal een maand voor inwerkingtreding van de nieuwe tarieven bericht. Indien Opdrachtgever het met de tariefsverhoging niet eens is, kan Opdrachtgever de overeenkomst opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een maand.
5. De wijze van betaling wordt vastgelegd in de overeenkomst.
6. AfterPay is gerechtigd de door Opdrachtgever aangeboden maar nog niet overgenomen vorderingen uit te sluiten van de overdracht indien naar het oordeel van AfterPay de invorderbaarheid van de aangeboden vordering mogelijk is verslechterd.
7. AfterPay is gerechtigd de cessie met betrekking tot een vordering te ontbinden indien Opdrachtgever niet heeft gehandeld overeenkomstig deze overeenkomst.
8. AfterPay is bij laattijdige betaling door de Debiteur altijd gerechtigd tot het vorderen van extra vergoedingen (ophogingen) ten laste van de Debiteur, in verband met het uitsturen van herinneringen, het doen van sommaties en voor het inwinnen van informatie, enz.
9. AfterPay is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht, zonder toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen. Kosten voor derden komen niet voor rekening van Opdrachtgever.
10. Alle klachten en betwistingen omtrent de factuur dienen op straffe van verval van elke aanspraak bij een ter post aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan AfterPay binnen een termijn van tien dagen na de facturatiedatum.


Artikel 6 Vermelding AfterPay op website/mededeling aan Debiteur
Opdrachtgever geeft in overleg met AfterPay op zijn website, in de bestelprocedure, aan dat Debiteur gebruik kan maken van de diensten van AfterPay door de betaalservice AfterPay te vermelden.

Opdrachtgever plaatst in overleg met AfterPay op zijn website, in de bestelprocedure, een hyperlink naar de Algemene Voorwaarden van AfterPay (De voorwaarden betreffende Betalingsvoorwaarden Bedrijven) zoals aangegeven door AfterPay op de wijze als vermeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden en zorgt ervoor dat deze door de Debiteur verplicht aanvaard dienen te worden indien deze de bestelling doorgang wil laten vinden.


Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever/gegevensverstrekking
1. Opdrachtgever verstrekt AfterPay digitaal conform de wens van AfterPay de volgende gegevens zodra een bestelling is verricht en Debiteur gekozen heeft voor betaling via AfterPay:
a. Een actuele en correcte onderbouwing van de Vordering inclusief de afzonderlijke posten: de verschuldigde hoofdsom, BTW en door Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten (zoals verzendkosten);
b. Een bestand dat de bestelling is uitgeleverd;
c. In afwijking van b. kan Opdrachtgever de Debiteur ook de mogelijkheid bieden het op internet bestelde item in diens winkel af te halen. In dat geval zal Opdrachtgever aan AfterPay melden bij welke winkels die mogelijkheid bestaat en zal Opdrachtgever het bestelde item alleen aan de Debiteur verstrekken onder overlegging door Debiteur van een geldig legitimatiebewijs. Opdrachtgever zal een kopie van dit legitimatiebewijs maken en AfterPay terstond op de hoogte stellen van het moment waarop Debiteur de bestelling heeft afgehaald. Op eerste verzoek van AfterPay zal Opdrachtgever AfterPay voorzien van het kopie legitimatiebewijs;
d. In afwijking van b. en c. kan Opdrachtgever de Debiteur ook de mogelijkheid verschaffen in zijn winkel een bestelling te plaatsen en de bestelling vervolgens thuis te laten bezorgen, waarbij Debiteur gebruik maakt van de betaalservice AfterPay. In dat geval zal Opdrachtgever van de Debiteur alle relevante gegevens in de winkel opnemen en doorgeven aan AfterPay, waarbij AfterPay in de gelegenheid wordt gesteld realtime online de toetsing op de Debiteur te verrichten en al dan niet de vordering op Debiteur te accepteren. Vervolgens zal Opdrachtgever aan AfterPay doorgeven wanneer de bestelling is uitgeleverd.
2. Opdrachtgever draagt er voor zorg dat zij alle gegevens tijdig aan AfterPay verstrekt. AfterPay wordt niet verondersteld de correctheid van de verstrekte inlichtingen of informatie te onderzoeken.
3. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van AfterPay aanvullende gegevens te verstrekken die naar het oordeel van AfterPay noodzakelijk zijn voor de incasso van Vorderingen.
4. Opdrachtgever is zich bewust dat de tijdige gegevensverstrekking essentieel is voor AfterPay en dat niet tijdige verstrekking inhoudt dat Opdrachtgever terstond in gebreke is in het voldoen aan de Overeenkomst met AfterPay. Indien zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn, waardoor Opdrachtgever aan de verplichting van tijdige gegevensverstrekking niet kan voldoen, zal Opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk meedelen aan AfterPay onder vermelding van de omstandigheden, de door Opdrachtgever te treffen of getroffen maatregelen en de duur van de vermoedelijke vertraging.
5. Indien AfterPay vaststelt dat de gegevensverstrekking niet tijdig is geschied, en AfterPay heeft Opdrachtgever hiervan schriftelijk kennisgegeven, kan AfterPay indien Opdrachtgever binnen 3 werkdagen na kennisgeving niet reageert, de overdracht van de betrokken Vordering met Opdrachtgever ontbinden. AfterPay kan in voorkomend geval van de Opdrachtgever een schadevergoeding vorderen ter hoogte van minimaal 10% van de Vordering, onverminderd het recht van AfterPay om vergoeding te vorderen van alle door haar reëel geleden schade.
6. Opdrachtgever garandeert dat Debiteur de Vordering niet rechtsgeldig kan of zal verrekenen en dat Debiteur de Vordering ook niet reeds rechtsgeldig heeft verrekend. Opdrachtgever garandeert tevens dat Debiteur de betaling op geen enkele wijze rechtsgeldig kan weigeren of opschorten of reeds rechtsgeldig heeft geweigerd of opgeschort.
7. Indien Debiteur gebruik maakt van haar herroepingsrecht of de overeenkomst rechtsgeldig vernietigt of laat vernietigen, zal Opdrachtgever AfterPay hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een zorgvuldige aflevering van de door de Debiteur bestelde zaken. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel onjuiste leveringen aan Debiteur.

9. Opdrachtgever garandeert dat deze de aan AfterPay verstrekte bedrijfs- en persoonsgegevens conform de criteria van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft verkregen en verwerkt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen inzake bestellingen op haar site en is verantwoordelijk om te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
10. AfterPay en Opdrachtgever zullen zich onthouden van handelingen, uitingen of werkwijzen welke strijdig met maatschappelijke of wettelijke normen kunnen worden geacht.


Artikel 8 Informatieplicht Opdrachtgever aan Debiteur
1. Opdrachtgever informeert Debiteur, door vermelding daarvan in haar Algemene Voorwaarden, over de overdracht van de ontstane vordering aan AfterPay. Tevens wijst Opdrachtgever Debiteur op de toepasselijke betalingsvoorwaarden van AfterPay. Opdrachtgever verplicht zich in haar Algemene Voorwaarden op haar website, in haar catalogus en alle overige verkoopkanalen, duidelijk te vermelden dat de Betalingsvoorwaarden van AfterPay van toepassing zijn op betalingen via AfterPay®. De Debiteur dient op de website(s) akkoord te gaan met de Betalingsvoorwaarden van AfterPay. Tevens verplicht Opdrachtgever zich jegens AfterPay de AfterPay® naam en bijbehorend Logo duidelijk en leesbaar op haar website te plaatsen bij betaalmethoden overzicht(en).
2. Opdrachtgever zal ten aanzien van de informatie aan de Debiteur gebruik maken van de door AfterPay aangeleverde teksten. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze teksten te wijzigen anders dan na schriftelijke toestemming van AfterPay. Eventueel door AfterPay voorgestelde wijzigingen dienen, na wederzijds overleg en wederzijdse goedkeuring door partijen, onmiddellijk na ontvangst van deze wijzigingen door Opdrachtgever gewijzigd te worden.
3. Indien Opdrachtgever een door Debiteur, tijdens of na het verstrijken van de bedenktermijn, geretourneerd artikel accepteert, stelt zij AfterPay daarvan direct in kennis. AfterPay zal de betreffende koopovereenkomst met betrekking tot die vordering ontbinden en de reeds betaalde koopsom terug factureren aan Opdrachtgever. De overige in de Koopovereenkomst genoemde tarieven blijven verschuldigd. Opdrachtgever zal binnen 48 uur na ontvangst van een retourzending van een bestelling door een Debiteur dit aan AfterPay kenbaar maken middels aanpassing in het ordermanagement systeem van AfterPay.
4. Uitgangspunt voor partijen is de samenstelling van het huidige assortiment van Opdrachtgever aan te bestellen artikelen. Eventuele wijzigingen in het assortiment waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze het risico voor AfterPay kunnen beïnvloeden worden door Opdrachtgever vooraf afgestemd met AfterPay. In voorkomend geval behoudt AfterPay zich het recht voor een specifiek deel van het assortiment uit te sluiten van haar dienstverlening AfterPay® ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen indien wijziging in assortiment leidt tot verandering in risicoprofiel van AfterPay. AfterPay behoudt zich in elk geval het recht voor de tussen partijen bestaande samenwerking te beëindigen zonder dat dit in hoofde van AfterPay op enig ogenblik aanleiding kan geven tot betaling van enigerlei vergoeding.


Artikel 9 Verplichtingen AfterPay
1. AfterPay zal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever online een kredietwaardigheid toets verrichten op de Debiteur en aan de hand daarvan de Debiteur onmiddellijk bij de bestelling laten weten of AfterPay de Debiteur accepteert voor het gebruik maken van haar betaalservice.
2. In het kader van het gebruikmaken van de betaalservice zal Debiteur via de website van Opdrachtgever diens bedrijfs- en persoonsgegevens verstrekken aan AfterPay. Opdrachtgever staat de verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens van diens klanten toe in het kader van de overdracht van de Vordering. AfterPay zal de gegevens verwerken in haar gegevensbestand. AfterPay is zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. AfterPay respecteert de privacy van Debiteur en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie over Debiteur vertrouwelijk wordt behandeld met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en handelt volledig volgens haar privacy statement.
3. AfterPay zal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst fraude naar beste weten en kunnen trachten te bestrijden door middel van een fraudetoets.
4. AfterPay zorgt dat het uitvoeren van de betaaloplossing van AfterPay plaatsvindt in een beveiligde omgeving.

5. AfterPay neemt van de Opdrachtgever het risico van non betaling over, tenzij AfterPay en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. De wijze waarop dit geschiedt, is vastgelegd in de tussen partijen afgesloten overeenkomst.


Artikel 10 Klantenservice
1. De ten behoeve van de Klantenservice van Opdrachtgever op te stellen teksten van de factuur, herinneringen en sommatie-ingebrekestelling worden door AfterPay opgesteld. Alle correspondentie gedurende de Klantenservice geschiedt, namens en op briefpapier van AfterPay.
2. Vragen met betrekking tot de aan de Debiteur geleverde producten (waaronder vragen over producten, garantie en klachtenafhandeling) worden uitsluitend beantwoord door Opdrachtgever dan wel door haar ingeschakelde derden.
3. Vragen van Debiteuren over facturen, alsmede vragen over de acceptatie door AfterPay en afwijzingen door AfterPay® worden afgehandeld door AfterPay dan wel door AfterPay ingeschakelde derden.
4 Indien een vordering na de sommatie en ingebrekestellingen niet of slechts gedeeltelijk is voldaan, kan de vordering door AfterPay worden overgezet naar het Incassotraject. AfterPay werkt hiertoe samen met een incasso- of deurwaardersbureau en kan de vordering in het kader van het Incassotraject aan dit bureau overdragen. AfterPay brengt bij de Debiteur ophogingen in rekening wanneer deze niet binnen de betalingstermijn het vorderingsbedrag aan AfterPay voldoet.


Artikel 11 Incasso en Cessie
In het geval een vordering in de fase van het incassotraject verkeert, zal AfterPay het Bedrijf op de hoogte stellen dat zij zich het recht voorbehoudt om de vordering te cederen aan een in de laatste sommatiebrief vermelde derde. Zowel AfterPay als de derde zijn gerechtigd alle mogelijke rechtsmiddelen in te zetten om de vordering betaald te krijgen en daarbij de vordering te verhogen met verschuldigde rente en een vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten, te berekenen tot het moment van volledige voldoening.


Artikel 12 Koopprijs en voldoening
1. De door AfterPay te betalen koopprijs voor de Vorderingen aan Opdrachtgever bedraagt de Hoofdsom minus de vaste kosten als bedoeld in de Overeenkomst en minus de risicopremie als bedoeld in de Overeenkomst.
2. Het door AfterPay te betalen bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de Digitale Factuurspecificatie. De Digitale factuurspecificatie zal wekelijks worden verzonden en bestaat uit alle door AfterPay - in de voorafgaande week - gefactureerde vorderingen aan de Debiteur van Opdrachtgever.
3. Facturering door AfterPay zal plaatsvinden nadat de vordering door Opdrachtgever is vrijgegeven. Een vordering zal door Opdrachtgever uiterlijk worden vrijgeven nadat zowel het bestelde product of producten zijn verzonden en een eventuele bedenktermijn en de wettelijk verplicht gestelde retourtermijn is verstreken.
4. De koopprijs wordt voldaan op de wijze zoals is aangegeven in de Overeenkomst.


Artikel 13 Evaluatie
1. De tussen partijen aangegane samenwerking kan na een eerste periode van 6 maanden en telkens na afloop van de overeengekomen contractperiode geëvalueerd worden door AfterPay op onder meer de volgende criteria: Assortiment van Opdrachtgever; Gemiddelde ordergrootte; Aanlevervolume; Omzetontwikkeling en Risico van non-betaling.
2. Voor wat betreft bovengenoemde evaluatie geldt als ingangsdatum van de overeenkomst de datum waarop de operationele processen daadwerkelijk in werking treden. Deze datum zal tussen Partijen schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid
1. AfterPay is niet aansprakelijk voor:
a. schade van welke aard ook, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening van AfterPay, alsmede als gevolg van onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AfterPay;
b. schade van welke aard dan ook die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van storingen in (telecommunicatie) apparatuur en programmatuur van Opdrachtgever bij voorbeeld maar niet beperkt tot, waardoor een bestelling niet kan worden uitgevoerd;
c. schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de website of het aanklikken van beschikbare betaalmethoden;
d. schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de digitale infrastructuur, zowel bij Opdrachtgever, als bij Debiteur;
e. schade als gevolg van fraude (die niet door AfterPay kan worden gedetecteerd), misbruik, tenietgaan, het niet of gebrekkig functioneren van beveiligingsmiddelen en schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies van AfterPay;
2. Voor zover AfterPay aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, is AfterPay nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder maar niet beperkt tot omzetderving, winstderving, gemiste bestellingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel op gedeeltelijk verloren zijn gegaan;
3. Indien zich een schadegeval voordoet, dient Opdrachtgever binnen 14 werkdagen AfterPay hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke hiervan, vervalt het recht op schadevergoeding.


Artikel 15 Overmacht
1. Indien AfterPay of Opdrachtgever als gevolg van overmacht verhinderd is een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is de betreffende partij niet tot nakoming gehouden zolang de overmachtsituatie voortduurt, tenzij het een betalingsverplichting betreft. Onder overmacht wordt door AfterPay mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van AfterPay en storingen in internetverbindingen, telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken.
2. Indien de overmachtsituatie langer dan een week heeft geduurd, hebben zowel AfterPay als Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de andere partij. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar rato afgerekend, zonder dat de Opdrachtgever dan wel AfterPay aan de ander partij voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.


Artikel 16 Intellectuele Eigendom
1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op (de resultaten van) de dienstverlening van AfterPay, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van de naam AfterPay en het bijbehorend beeldmerk, berusten uitsluitend bij AfterPay. Verlening van een recht op het gebruik van de naam, het beeldmerk en/of (de resultaten van) de dienstverlening van AfterPay al dan niet door middel van licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht in.
2. AfterPay verklaart met haar dienstverlening geen rechten van derden te schenden en zal Opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden op de voorwaarde dat Opdrachtgever AfterPay onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Opdrachtgever AfterPay de volledige vrijheid geeft in het voeren van onderhandelingen daarover of het treffen van een schikking of het voeren van een gerechtelijke procedure. Opdrachtgever verleent voor zover nodig aan AfterPay alle medewerking en verschaft AfterPay alle informatie die nodig is om aanspraken van derden aan te vechten, dan wel om haar intellectueel eigendom te beschermen.
3. Alle door AfterPay aan Opdrachtgever verstrekte documentatie, adviezen, software en overige zaken bestemd om de dienstverlening van AfterPay te faciliteren, blijven eigendom van AfterPay en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van AfterPay worden verveelvoudigd, openbaargemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Voorts is het niet toegestaan om beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van eventueel door AfterPay geleverde programmatuur of software te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 17 Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 18 Duur Overeenkomst
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn partijen de Overeenkomst aangegaan voor de bepaalde tijd als vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden met een jaar verlengd. Beide partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen tegen het einde van elke contractperiode mits opzegging van de overeenkomst middels een aangetekend schrijven aan de wederpartij verzonden minstens 3 maanden voor het voorziene einde van de overeenkomst. Indien de beëindiging onrechtmatig geschiedt, zal degene die onrechtmatig beëindigt aan de andere partij een forfaitair bedrag betalen, welke partijen vaststellen op 20% van de jaarwinst die AfterPay gemiddeld op het contact maakt.


Artikel 19 Ontbinding
Elk der partijen is, onverminderd het recht op schadevergoeding, gerechtigd de samenwerking met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, indien na het sluiten van de Overeenkomst:
a. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen;
b. omstandigheden aan haar ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de andere partij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
c. de andere partij in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren;
d. op een aanzienlijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
e. zich een situatie voordoet of dreigt voor te gaan doen, ten gevolge waarvan de goede naam van (één der) partijen naar hun(haar) eigen oordeel mogelijk kan worden geschaad;
f. zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van elkaar kunnen verlangen.


Artikel 20 Opschorting
AfterPay behoudt zich get recht voor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of indien AfterPay uit handelingen en/of gedragingen van Opdrachtgever kan afleiden dat deze mogelijk niet of niet volledig aan zijn verplichtingen zal voldoen. Alle voor AfterPay hierdoor voortvloeiende schade moet door de Opdrachtgever integraal worden vergoed.


Artikel 21 Wijziging Algemene Voorwaarden
1. AfterPay is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. AfterPay zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever toezenden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden een maand nadat Opdrachtgever deze ontvangen heeft in werking. Indien Opdrachtgever niet met de wijzigingen eens is, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen.
2. Opdrachtgever heeft tot aan het tijdstip van inwerkingtreding de tijd om AfterPay schriftelijk te berichten of zij de gewijzigde Algemene Voorwaarden afwijst. Indien afwijzing binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Opdracht.


Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en AfterPay alsmede op deze Algemene Voorwaarden is het recht en de forumkeuze van toepassing dat in de overeenkomst staat genoemd.

Ga naar boven